Số liệu điển hình liên quan đến Mục tiêu phát triển bền vững – Mục tiêu 6 tại Việt Nam

03, tháng 10, 2023

Việt Nam đã quốc gia hóa từ Chương trình Nghị sự 2030 toàn cầu để phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của quốc gia thành Kế hoạch hành động quốc gia Việt Nam thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 bao gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững theo quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 và thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong các ngành, các cấp và địa phương đến năm 2030 theo nghị quyết số 136/NQ-CP được ban hành vào ngày 25/09/2020.

United Nations I UN Water

Trong đó SDG 6 (Mục tiêu phát triển bền vững số 6) được đặt ra với mục đích nhằm đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người. Dưới đây là những số liệu điển hình liên quan đến SDG6 tại Việt Nam theo Liên Hợp Quốc:

Về nước uống: 58% dân số tại Việt Nam tiếp cận được với dịch vụ nước uống được quản lý an toàn.

Về vệ sinh môi trường: 44% dân số tại Việt Nam tiếp cận được với dịch vụ vệ sinh được quản lý an toàn.

Về sinh cá nhân: 89% dân số tại Việt Nam có sẵn xà phòng và nước ở nơi rửa tay tại nhà.

Về nước thải: 40% nước thải  tại Việt Nam được xử lý an toàn.

Nguồn:

Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương 

United Nations I UN Water