DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM BƠM PHÒNG MẶN AN TRẠCH

Tên công trình:
Trạm bơm phòng mặn An Trạch
Đia điểm:
X533+QWW, Hoà Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng
Quy mô:
Nâng công suất từ 210.000 m3/ngày lên 420.000 m3/ngày.
Hạng mục/Phạm vi công việc:
Xây dựng trạm bơm nước thô 5 máy bơm Q = 2920m3/h; H = 35m; P=450kW và tuyến ống nước thô DN1200
Chủ đầu tư/Khách hàng:
Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng